Regulamin

Regulamin Newslettera

Usługodawca – Wiesław Barszczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER W.BARSZCZEWSKI MANAGEMENT TRAINING & COACHING Wiesław Aleksander Barszczewski, pod adresem ul. Lenartowicza, nr 5 lok. 2, 31-138 Kraków, Numer NIP: 5242664924, Numer REGON: 141631168, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyposażona w zdolność prawną, która zamówiła usługę Subskrypcji Newslettera;
Newsletter – oznacza informację przesyłaną cyklicznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji przez Subskrybenta;
Subskrypcja/Usługa – oznacza świadczoną drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej, i na zamówienie Usługobiorcy, nieodpłatną usługę cyklicznego przesyłania na adres elektroniczny Newslettera;
Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  Usługodawca określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Subskrypcji Newslettera.
 2. Usługobiorca oświadcza, że przed dokonaniem zamówienia Usługi zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, „Polityki Prywatności” i akceptuje je oraz wyraża zgodę na Subskrypcję.[Kb1] 
 3. Dane kontaktowe Usługodawcy:
  Aleksander W. Barszczewski Management Training&Coaching
  Ul. Lenartowicza 5/2
  31-138 Kraków
  e-mail: ksiazka@alex-barszczewski
  tel.: 12 30 72 773
 4. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 2

Zasady i warunki świadczenia usługi Subskrypcji

 1. Usługa Subskrypcji świadczona jest za zgodą Usługobiorcy, nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Usługobiorcę z usługi Subskrypcji lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Subskrypcji przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, Usługodawca będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (email).
 3. Aby zamówić Usługę Usługobiorca powinien:
  a) połączyć się w trybie on-line ze stroną Usługodawcy – https://newsletter.alexba.eu/
  b) dokonać rejestracji w stworzonej przez Usługodawcę bazie Usługobiorców dostępnej na stronie co polega na prawidłowym wypełnieniu formularza tj. wprowadzeniu poprawnego imienia i adresu poczty elektronicznej (adresu email) Usługobiorcy, zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Usługobiorcę z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz wyrażeniu zgody na Subskrypcję oraz przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera;
  c) potwierdzić zamówienie Usługi w liście elektronicznym przesyłanym na podany przez Usługodawcę adres elektroniczny; a następnie kliknąć w przesłany link co potwierdzać będzie poprawność podanego adresu poczty elektronicznej oraz zgodę na Subskrypcję.
 4. Subskrypcja oznacza, że Usługobiorca zgadza się z Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poprzez zapis na Newsletter Usługobiorca wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Usługobiorcy (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy oraz przedstawiania Usługobiorcy informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 5. Usługa Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie po jej aktywacji, o której mowa w ust. 3 lit. c) powyżej.
 6. Adresy poczty elektronicznej, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 5 dni od dnia dokonania rejestracji będą trwale usuwane z bazy Usługobiorców.
 7. Po włączeniu podanego przez Usługobiorcę adresu elektronicznego do bazy Usługobiorców, Usługodawca będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania Usługi.
 8. W każdym czasie Usługobiorca ma prawo zrezygnować z Usługi bez podania przyczyny. W tym celu Usługobiorca powinien:
  a) kliknąć w link o rezygnacji, zlokalizowany w stopce każdego otrzymanego Newslettera,
  b) alternatywnie skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość mailową na adres kontakt@alexba.eu
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi Usługodawca poinformuje jednak Usługobiorcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracji (Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na otrzymanie takiej informacji od Usługodawcy).
 10. Po dotarciu przesłanego oświadczenia o rezygnacji z Usługi, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z przyczyn określonych w ust. 9, Usługodawca usunie podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny ze swej bazy wysyłkowej.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.

§ 4

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi

 1. Usługodawca informuje Usługobiorców o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi. Zagrożenia, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie to m. in.:
  a) możliwość otrzymania spamu,
  b) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych,
  c) obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania,
  d) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli,
  e) możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł),
  f) piractwo,
  g) sniffing – niedozwolony podsłuch,
  h) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE,
  i) czynności kryptoanalizy, tj. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 2. W celu zminimalizowania wystąpienia zagrożeń określonych w ust.1, Usługobiorca powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje do korzystania z Usługi, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall).
 3. Usługodawca informuje Usługobiorców o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, zawarte są w Polityce prywatności Usługodawcy dostępnej na stronie internetowej pod adresem:
  https://sklep.klinikanegocjacji.pl/page/polityka-prywatnosci

§ 5

Odpowiedzialność i Reklamacje

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację Usługi Subskrypcji spowodowaną:
  a) działaniem siły wyższej;
  b) awarią powstałą z winy Usługobiorcy lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Usługobiorcy;
  c) jakością łącza (połączenia) Usługobiorcy z Internetem;
  d) awariami urządzeń dostawców Internetu Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).
 3. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać:
  a) mailowo na adres poczty elektronicznej: ksiazka@alexba.eu ;
 4. W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz szczegółowy opis problemu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, o czym informuje Usługobiorcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża on zgodę.

§ 6

Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Wiesław Barszczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER W.BARSZCZEWSKI MANAGEMENT TRAINING & COACHING Wiesław Aleksander Barszczewski, pod adresem ul. Lenartowicza, nr 5 lok. 2, 31-138 Kraków, Numer NIP: 5242664924, Numer REGON: 141631168, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się:
  1) pod adresem korespondencyjnym: ALEKSANDER W.BARSZCZEWSKI MANAGEMENT TRAINING & COACHING Wiesław Aleksander Barszczewski, pod adresem ul. Lenartowicza, nr 5 lok. 2, 31-138 Kraków
  2) pod adresem poczty elektronicznej: ksiazka@alexba.eu .
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://sklep.klinikanegocjacji.pl/page/polityka-prywatnosci

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie pod następującym adresem strony internetowej Usługodawcy https://alexba.eu/regulamin
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z bazy Usługobiorców Usługobiorcy, który naruszył niniejszy Regulamin lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych Usługobiorców.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należą:
  1) konieczność dostosowania postanowień regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie Usługi;
  2) zmiana warunków technicznych świadczenia Usługi;
  3) wprowadzenie nowych Usług;
  4) zmiana warunków lub procesu zawierania umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi;
  5) poprawa obsługi Usługobiorców oraz przeciwdziałanie nadużyciom;
  6) zmiana danych Usługodawcy;
  7) potrzeba usunięcia z treści Regulaminu błędów, omyłek pisarskich lub niejasności.
 4. Zmieniony regulamin zostaje udostępniony na stronie https://alexba.eu w zakładce „Regulamin” i jest dostępny w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.
 5. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat na stronie https://newsletter.alexba.eu oraz przesyłając powiadomienia Usługobiorcom na adres e-mail.
 6. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu wynosi co najmniej siedem dni od daty przesłania Usługobiorcy powiadomienia o zmianie regulaminu.